Kérdések az illetékes miniszterekhez

Esszé-jellegű kérdések (levélben érdemes feltenni)

 1. EMMI: Támogatja-e Magyarország az anyasági szabadság uniós direktíváját, tekintettel arra, hogy a Bizottság mindössze 6 hónapig tartja napirenden a kérdést, és amennyiben nem születik megegyezés a tagállamok között, az európai szülők nem részesülhetnek abban a juttatásban, melyhez hasonló Magyarországon csecsemőgondozási díjként amúgy létezik?
 2. EMMI: Mely intézkedésekkel kívánja támogatni a kormány a férfiak magánéleti szerepvállalását, és hogyan egyeztethető össze ez az üzenet az oktatásban alkalmazott családi életre nevelés programmal?
 3. EMMI: 2008 óta nem változott a gyerekeket célzó szociális támogatások összege. A családi pótlék (nevelési és iskoláztatási támogatás), a GYES, a GYET értékvesztése jelentős. Mi az oka annak, hogy a válság első éveiben befagyasztott ellátások emelése, indexálása évek óta elmaradt és 2016-ban sem tartalmaz a költségvetés ezek emelésére, értékállóságának biztosítására vonatkozó tervet?
 4. EMMI: Az unió 2020-as stratégiájának meghatározó elemei kapcsolódnak az iskolai pályafutás sikerességének biztosításához. (4. a képzettségi szint javítása, különösen törekedve arra, hogy kevesebb mint 10 százalékra mérséklődjön a korai iskolaelhagyás aránya és egyidejűleg legalább 40 százalékra nőjön a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkező 30-34 éves korúak aránya) Az oktatás területén tapasztalható átalakítások, és az oktatási kiadások alakulása hogyan illeszkedik Magyarország vállalásaihoz?
 5. NGM: Tervezi-e a kormány, hogy intézményes konzultációs rendszert állít fel a munka világának szereplői (munkáltatók és munkavállalók képviseleti szervei), a munkaerő-piaci szolgáltatók és a térségi, megyei és országos szintű kormányzati szervezetek között a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerének hatékonyabb fejlesztése, működtetése, kontrollja érdekében?
 6. EMMI, BM: Milyen tervek vannak a nyári étkeztetésben részesülő gyerekek számának/arányának növelésére?
 7. NGM: Mi a Nemzetgazdasági Minisztérium érdemi és részletes álláspontja a Levegő Munkacsoport javaslatairól?

Adatigénylés jellegű kérdések (KiMitTud-on keresztül érdemes feltenni)

 1. Miniszterelnökség, BM, EMMI: Milyen az Isztambuli Egyezmény ratifikációjához szükséges költségvetési kiadásokat terveztek a 2016-os költségvetésben?
 2. BM, EMMI: Milyen kiadásokat terveztek a nők elleni erőszak megelőzésére és felszámolására a költségvetésben, és ezeket a kiadásokat mely intézmények milyen programokra fogják felhasználni?
 3. NGM: A 2016-os törvényjavaslat XLII. fejezetében szereplő „Egyéb lakástámogatások” előirányzaton belül mely tételre mekkora összeget terveztek? Az előirányzaton belüli tételeket ugyanezen előirányzat zárszámadásban bemutatott részletezettsége szerint kérnénk.
 4. BM: 2013-ben az önkormányzatok külön normatív támogatásban részesültek az önkormányzati segélyek önrészéhez kapcsolódóan (az elfogadott törvény 2. mellékletének III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz pontja keretében). 2014-ben ezen előirányzat az általános támogatás részévé vált (IX. fejezet 1. cím 1. alcím A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz és beszámítás), ezáltal nem található meg külön az erre fordított kiadás. A 2015-ös és 2016-ös költségvetés továbbra is biztosít-e önrészt az önkormányzati segélyekhez?
 5. Miniszterelnökség: Mekkora összeggel jelenik meg a Paks II beruházás a középtávú mérlegben, illetve a beruházás 2016-os összegét milyen kiadási tételek indokolják?
 6. BM: A IX. fejezet 1. cím 3. alcím „A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” kiadási előirányzaton belül mekkora összeget szán a kormány a gyermekvédelmi alapellátásokra?
 7. EMMI: Rendelkezésre áll-e, és ha igen, mely kiadási előirányzaton a 2016. évi költségvetésben a szociális ágazati életpályamodell 2016. január elsejei elindításához szükséges fedezet?
 8. EMMI: A gyermekétkeztetés támogatására tervezett 71,7 milliárd forintból mekkora összeget tervez költeni a kormány nyári gyerekétkeztetésre 2016 nyarán?
  Közbeszerzési Hatóság: Mennyit tervez a Hatóság 2016-ban költeni az elektronikus közbeszerzési rendszer tervezésére, kialakítására, egyéb közbeszerzésekkel kapcsolatos informatikai fejlesztések megvalósítására?
 9. BM: Milyen összegben tervez a Minisztérium 2016-ban a Nyílt Kormányzati Együttműködés (OGP) felé teendő vállalások végrehajtására, ebből mekkora rész az OGP keretében kapott támogatás és mekkora a hazai hozzájárulás?
 10. NGM: Milyen mértékű források találhatóak az aktív foglalkoztatási eszközök hatásosságát fejlesztő, azt működtető, azt kutató, monitorozó intézmények, szolgáltatások céljaira?
 11. BM, NGM: Milyen mértékű források találhatóak a közfoglalkoztatás szervezésének hatásosabbá tételére, hatásosságának monitorozására?
 12. NGM: Mekkora összeget tervez a kormány a megváltozott munkaképességűeknek nyújtott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működtetési költségeire, legalább az EU által is előírt fenntartási kötelezettségek időszakára?
 13. NGM: Az általánosan elvárt személyre szabás („profiling”) rendszerének kifejlesztésére és működtetésére milyen mértékű forrás és infrastruktúra áll a munkaerő-piaci szervezetek rendelkezésére 2016-ban?
 14. NGM, EMMI: Hol jelenik meg a költségvetésben a KLIK-től az NGM-hez kerülő szakképzési rendszer kiadási előirányzata?

Beküldő civil szervezet

A város mindenkié

A Város Mindenkié (AVM) csoport 2009 augusztusában alakult olyan hajléktalan emberek és szövetségeseik részvételével, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos társadalomért. A csoport tagjai hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt és lakásszegénységben élő emberek és biztos lakhatással rendelkező szövetségeseik

A szervezet minden tevékenységében – a döntéshozástól az akciók szervezéséig – a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek vezető szerepet játszanak.

A Város Mindenkié a következő célokért küzd:

 1. a kikényszeríthető lakhatáshoz való jog törvénybe foglalása és érvényesítése
 2. a hajléktalanság kriminalizációjának megszüntetése
 3. a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek társadalmi és intézményes diszkriminációjának megszüntetése
 4. mindenki számára elérhető, magas színvonalú szociális rendszer
 5. széleskörű tudatosság a szociális jogokkal kapcsolatban és szolidaritás a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberekkel
 6. a társadalmi elnyomást elszenvedő csoportok tájékozottak a jogaikkal és érdekeikkel kapcsolatban, jól képzettek és erősen szervezettek

ÁTLÁTSZÓ.HU

Az atlatszo.hu Oknyomozó Újságíró Központ független, oknyomozó online médiaplatform és civil watchdog szervezet, amelyet 2011-ben alapítottak újságírók, jogászok és informatikusok.

Elsősorban a közélet tisztaságáért, a közpénzekkel történő átlátható gazdálkodásért küzd, és a tényfeltáró újságírás mellett ehhez fontosnak tartja a civil részvétel szerepének növelését. Az atlatszo.hu közérdekű bejelentéseket fogad, közérdekű adatokat igényel és publikál, oknyomozó riportokat készít, és akár bírósághoz is fordul a közérdekű adatok nyilvánosságának kikényszerítése érdekében.

A szervezet legfontosabb projektjei a KiMitTud?, Magyarország első és mindeddig egyetlen online adatigénylő rendszere, valamint az ennek működtetéséhez, a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos ismeretek termesztéséhez kapcsolódó ÁtlátszóNet, a MagyarLeaks anonim bejelentés-fogadó platform, továbbá a mindennapokban tapasztalt korrupció feltérképezésére szolgáló fizettem.hu portál.

Civil Közoktatási Platform

Ötven oktatási szakmai szervezet, szakszervezet és tiltakozó mozgalom képviselői hozták létre  2016 elején a Civil Közoktatási Platformot. A Civil Közoktatási Platformhoz csatlakozott szervezetek csak olyan oktatáspolitikát, olyan  oktatást fogadnak el, amely a számukra fontos értékeken alapul.

Civilek a költségvetésről 2017

Civilek a költségvetésről 2017

ENERGIAKLUB

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ programjai az energiapolitika, az éghajlatvédelem, az energiahatékonyság, a megújuló erőforrások, a hagyományos energiahordozók valamint a közlekedés területére fókuszálnak. Az Energiaklub elkötelezett amellett, hogy a fenntartható, ésszerű és tiszta energiatermelés és -felhasználás, valamint az éghajlatváltozás égető kérdéseire gyakorlati válaszokat adjon. Ezzel összefüggésben döntéshozói javaslatokat dolgoz ki, kutatásokat végez, kommunikációs és szemléletformáló kampányokat, képzéseket, illetve konferenciákat szervez. Alkalmazottai elsősorban közgazdászok, szakmérnökök, jogászok, tanárok, akik számos hazai és nemzetközi szakmai partnerrel, tanácsadóval és intézménnyel működnek együtt.

Archív

Időrendi sorrendben a “Civilek a költségvetésről” projekt által publikált cikkek, elemzések, valamint a tárgyévnél korábbi költségvetési dokumentumok, illetve sajtóanyagok.

Kövess minket

Az átlátható költségvetésért